Reklamační řád

Reklamační a nákupní řád  

Úvodní ustanovení Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.robinson-cz.cz/com (prodávající), jehož provozovatelem je Vladimír Řihák. ICO: 15467163. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky prostřednictvím našeho E-shopu, emailu, telefonicky a faxem kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a úplném zaplacení. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivaci osobních údajů a kupujícím a jeho nákupech.

Reklamace

Reklamace musí být uplatněna vždy prostřednictvím našeho Reklamačního formuláře.  Pro uznání záruky je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží (dodací list, číslo objednávky). V případě reklamace vlasců a šňůr je nezbytné dodat i původní cívku na které byl výrobek prodán.

Záruka

Pokud je zásilka při odběru poškozena, zákazník není povinen ji převzít. Dodavatel poskytuje záruku dle zákona. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím.

Kupující prohlašuje, že objednává zboží, které svojí funkčností a účelností odpovídá jeho znalostem o běžném způsobu používání. V případě, že mu není znám přesný návod na užívání, údržbu, skladování a pod. bude neprodleně prodejce žádat o tyto informace.

Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně jako cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky a to včetně přepravného, uvedenou v katalogu internetového obchodu www.robinson-cz.com, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. Vyhrazujeme si právo na změnu některých údajů, technického řešení a barevného provedení oproti uvedeným fotografiím a textům. Některé fotografie jsou pouze ilustrační.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

1. Výrobek byl poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud je u výrobku existuje a byl dodán) nebo nad rámec obvyklého používání takovéhoto zboží (zboží převážně dodáno bez návodu k použití).

3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

4. Výrobek byl poškozen působením živlů.

5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje) nebo nad rámec obvyklého používání takovéhoto zboží (zboží převážně dodáno bez návodu k použití)..

6. výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN

Postup při reklamaci :

1. Informujte nás nejdříve o reklamaci pomocí Reklamačního formuláře, který naleznete v zápatí stránek. (vždy však také písemně na naší adresu nebo e-mailem). Bez vyplnění Reklamačního formuláře nebude reklamace vyřizována!

2. Zboží zašlete kompletní a bezpečně zabalené jako doporučený balík na naši adresu včetně dodacího listu. V případě požadavku na vrácení kupní (ve 14-ti denní lhůtě) ceny je nutné vrátit zboží včetně všech případně přiložených dárků, které většinou přikládáme k dodávce.

3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu (dodacího listu). Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě včetně dodacího listu a všech případných dárků, které obdržel v dodávce. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem (převážně platbou přes účet). Číslo účtu napište do průvodního dopisu při vrácení zboží.